O PROJEKCIE

Projekt ma zasięg ogólnopolski i polega na opracowaniu założeń metodycznych do budowania uniwersyteckich programów edukacyjnych z zakresu cyberzagrożeń w celu zwiększenia świadomości na ten temat wśród różnych grup zawodowych i społecznych. Projekt mieści się w szerszym spektrum rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz administracją publiczną poprzez badanie ich potrzeb i opracowywanie programów edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. W warstwie merytorycznej projekt obejmuje zarówno metody poprawy cyberbezpieczeństwa, jak i narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

Wesprzyj nas!

Wspierając finansowo naszą konferencję nawiązują Państwo do najlepszych wzorców tych naszych przodków, którzy potrafili z osobistego majątku wspierać działania budujące dobro wspólne. Na pewno wielu z Państwa zechce znaleźć się w gronie mecenasów polskiej kultury i nauki. Jest to ważne, zważywszy, że jest ona dziś spychana z głównego nurtu, często poddawana drwinie i wyszydzana. Dzięki Państwa ofiarności ten trend może ulec odwróceniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ale koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi ok 300 zł (wynagrodzenie prelegentów, poczęstunek (w tym obiad dla wszystkich uczestników, inne opłaty). Dlatego zachęcamy do zostania Mecenasem konferencji. Donację na jej organizację można zrealizować, klikając w poniższy przycisk:

O PARTNERACH:

POLSKI KLASTER IOT I AI

Jak pokazują badania rynku Internetu Rzeczy na świecie i w Polsce, jest to przemysł nie tylko o ogromnym, jeśli nie największym, potencjale rozwoju, ale także o strategicznym znaczeniu dla każdej gospodarki. Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą ta gałąź przemysłu zrodziła się idea wykorzystania potencjału polskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT oraz AI i utworzenia Polskiego Klastra IoT & AI.

Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how polskich firm i jednostek naukowych było jednym z głównych czynników przemawiających za utworzeniem Klastra.

Cele Klastra:

  • integracja podmiotów działających w Polsce w obszarze Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji;
  • tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji, oferowanych odbiorcom za granicą i w kraju;
  • tworzenie rozwiązań w zakresie IoT i AI we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie;
  •  wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy oraz Sztucznej Inteligencji w procesie transformacji regionów od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii,
  • integracja i rozwój, wspieranie działalności firm działających w różnych obszarach IoT w Polsce i stworzenie centrum tego strategicznie ważnego przemysłu,
  • stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno- prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów: I. administracji, II. biznesu i III. organizacji pozarządowych i instytucji naukowych;
  • stworzenie w Polsce swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy;
  • wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.
Jednym z fundamentów jest także oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie, podnosić jakość życia obywateli.

SHOWROOM INNOWACJI IoT
www.showroomiot.pl

Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC jest twórcą sieci living labów i showroomów pod nazwą „SHOWROOM INNOWACJI IoT”, czyli miejsc, w których można zobaczyć najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart City. To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są członkowie Klastra oraz partnerzy z całej Polski. Warto podkreślić, że klaster zdobył polską nominację na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) jako krajowy hub specjalizacyjny w zakresie IoT/ Smart City.

Konsorcjum i jego partnerzy tworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

MAREK OSTAFIL


Pomysłodawca Polskiego Klastra IoT & AI – SINOTAIC. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT – ELIoTPro, który jako jedno z niewielu polskich przedsięwzięć otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu SMI Instrument. Jest współautorem opracowania koncepcji systemu szyfrowania przeznaczonego dla nano satelitów oraz satelitów komunikacyjnych – LiSE. Współtwórca rozwiązań technologicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przedstawiciel Klastra SINOTAIC w grupie roboczej ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji).

Wykładowca w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i nowych kierunków w telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Twórca programów nauczania i projektów edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Instytutu Kościuszki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Autor artykułów i opracowań branżowych, oraz współautor artykułów naukowych dotyczących cyberbezpieczeństwa i Przemysłu 4.0.

Jako ekspert brał udział w opracowywaniu dla PARP rekomendacji i aktualizacji do programu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

DR INŻ. ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS


Dziekan Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Master Business Administration (MBA). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży IT w tym bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa.

FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH

to organizacja pozarządowa prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, dla której organem nadzorującym jest Minister Edukacji i Nauki.

FUNDACJA EFIC:
współpracuje naukowo z największymi ośrodkami uniwersyteckimi w dziedzinie nauk sądowych i prawa karnego oraz utrzymuje szerokie kontakty z europejskimi i światowymi środowiskami ekspertów z zakresu nauk sądowych i specjalistów techniki kryminalistycznej.
 
Od 2013 roku EFIC współpracuje z Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI), która skupia największe laboratoria kryminalistyczne i instytuty nauk sądowych z krajów europejskich; w latach 2013-2016 Fundacja prowadziła Sekretariat ENFSI oraz była odpowiedzialna za koordynowanie projektów europejskich w ramach tzw. ENFSI Monopoly Action Grants finansowanych przez Komisję Europejską. Od 2014 roku Fundacja EFIC bierze czynny udział w działalności normalizacyjnej w obszarze nauk sądowych – jest członkiem Komitetu Zadaniowego PKN/KZ 505 ds. Procesów Kryminalistycznych w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, uczestniczy także w pracach Komitetu Technicznego CEN/TC 419 Forensic Science Processes Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz Komitetu Projektowego ISO/PC 272 Forensic Sciences Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Od 2018 roku EFIC jest członkiem Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Biegłych Sądowych (Organisation for Expert Associations – EuroExpert). W latach 2017-2022 Fundacja realizowała projekt ILEAnet (Innovation by Law Enforcement Agencies Networking), finansowany z programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej w celu monitorowania działań badawczo-rozwojowych podejmowanych na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości w krajach UE.
 
Od 2022 roku Fundacja EFIC realizuje paneuropejski projekt FINDEX-II (Find An Expert) dotyczący ujednolicenia zasad zarządzania biegłymi sądowymi i ich kompetencjami oraz poprawy możliwości wyszukiwania i angażowania biegłych sądowych przez organy zlecające na obszarze Unii Europejskiej.

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Misją Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (FPC) jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości poprzez wykorzystywanie najnowszych metod, technik, narzędzi i technologii oraz dostarczanie wiedzy na najwyższym poziomie.
FPC realizuje swoją misję poprzez inicjowanie, wspieranie i włączanie się w różnego rodzaju projekty naukowo-badawcze, wdrożeniowe oraz koordynacyjne w zakresie metod, technik, narzędzi oraz technologii wykorzystywanych do zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości. Pracownicy FPC to osoby z dużym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, popartym realizacją wielu projektów o różnej skali i charakterze. Fundacja współpracuje także z największymi ośrodkami naukowymi w dziedzinie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości oraz utrzymuje szerokie kontakty z europejskimi i światowymi środowiskami ekspertów.
FPC podejmuje także działania popularyzatorskie dotyczące praktycznych korzyści płynących z jak najszerszego stosowania najnowszych metod, technik, narzędzi i technologii przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty narażone na cyberprzestępczość. Działania realizowane przez Fundację w tym obszarze polegają przede wszystkim na organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i wykładów.
Oprócz działalności badawczej i popularyzatorskiej FPC w ramach swej misji prowadzi również działania nakierowane na upowszechnianie dostępu do edukacji z zakresu metod, technik, narzędzi i technologii zapobiegania i zwalczanie cyberprzestępczości, a także wspieranie inicjatyw oświatowych oraz szkoleniowych. FPC ma w swojej ofercie szeroką gamę szkoleń, zaś wykładowcy angażowani do prowadzenia zajęć to osoby z Polski i z zagranicy, legitymujące się najlepszymi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi wieloletnią praktyką, z udokumentowanym przygotowaniem teoretycznym.  

FUNDACJA KLASTER INNOWACJI SPOŁECZNYCH

powstała w 2015 r. i jest jedną z największych organizacji społecznych w woj. śląskim. Posiada biura w 3 miastach: Gliwicach, Katowicach oraz Zawierciu, jednak aktywnie działa na terenie całego województwa.

ADRES GŁÓWNEJ SIEDZIBY: 
UL. O. J. SIEMIŃSKIEGO 22, 44-100 GLIWICE
Realizujemy projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzimy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Instytut posiada certyfikat potwierdzający spełnianie standardu usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – DEKRA. Posiada również status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wysokiej jakości (OWES), nadany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Klaster realizuje obecnie kilkanaście projektów krajowych i międzynarodowych; współpracujez kilkudziesięcioma samorządami; wspiera kilkaset NGO i grup nieformalnych, a ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. Fundacja podejmuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju młodzieży, poznawania innych kultur oraz upowszechnienia dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Są to szeroko rozwinięte działania służące budowaniu postaw otwartości, tolerancji, kształtowania własnej tożsamości przez poznawanie innych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, doświadczenie różnorodności społecznej oraz kulturowej i współpracy zespołowej. Dodatkowo fundacja bardzo aktywnie działa w obszarze cyfryzacji, edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania. 

Adres strony internetowej: https://www.klaster.org.pl/